Počet položek: 0 0 Kč

Obchodní podmínky

pro nákup v internetovém obchodě foto-obrazy-prodej.cz
Kontaktní údaje prodávajícího:
Prodávající: AK-ATELIER, spol. s r. o.
Sídlo: Rooseveltova 764/31, 160 00 Praha 6
IČ: 48586901
DIČ:CZ48586901
Zápis: OR oddíl C Obvodního soudu pro Prahu 1, vložka 17965
Adresa pro doručování elektronické pošty: ak-atelier@ak-atelier.cz

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti stran vzniklé na základě
smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu
prodávajícího na adrese foto-obrazy-prodej.cz.
2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy kupujícím je právnická osoba či fyzická osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. Uzavření smlouvy
1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Před zasláním objednávky
prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky
kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé
při zadávání dat do objednávky.
2. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícímu objednávku potvrdí
elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedené v objednávce. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká potvrzením - odesláním objednávky.
3. Po uzavření takto vzniklé smlouvy Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

III. Platební podmínky
1. Provozovatel internetového obchodu AK-ATELIER, spol. s r. o. je plátcem DPH. Ceny uváděné na stránkách www.foto-obrazy-prodej.cz jsou uváděny včetně DPH, navíc je informativně uvedena i cena bez DPH. Ceny v internetovém obchodě jsou uvedeny včetně souvisejících poplatků, kromě nákladů na balné a dodání zboží.
2. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
3. Náklady na dodání zboží jsou kupujícímu účtovány podle aktuálních sazeb poštovného
České pošty, společnosti Zásilkovna a přepravními společnostmi, v závislosti na celkové hmotnosti zásilky. Přesnou částku se kupující dozví před potvrzením objednávky.
4. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží může kupující uhradit prodávajícímu
následujícími způsoby:
a) bezhotovostně - předem, převodem na účet prodávajícího č. 2301858827/2010 – Fio banka
b) v hotovosti nebo platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese: Rooseveltova 764/31, Praha 6

IV. Dodání zboží
1. Objednávku prodávající vyřídí v co nejkratším možném termínu. Zboží hrazené
bezhotovostně je zasíláno po obdržení platby prodávajícím.
2. Prodávající zasílá zboží prostřednictvím společnosti Zásilkovna a přepravními společnosti (PPL, DPD, GLS atd.)
– jako doporučenou zásilku (v případě platby předem převodem na účet).
3. Osobně na adrese provozovatele internetového obchodu:
AK-ATELIER, spol. s r.o., Rooseveltova 764/31, Praha 6 v pracovních dnech
10.00 - 18.00 h.
4. Zboží je kupujícímu odesíláno v neporušeném obalu, který je uzpůsoben charakteru zboží a zabraňuje jeho poškození. Při převzetí zásilky je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu, pokud převezme od přepravce zjevně poškozenou zásilku, musí uplatňovat případnou reklamaci na přepravci.
5. Zboží Vám bude doručeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů.

V. Odstoupení od smlouvy
1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne
následujícího po dni převzetí zboží. Pro urychlení komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, datum převzetí zboží a číslo účtu, na který kupující žádá převést vracenou platbu.
2. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty
písemně dopisem, emailem nebo on-line prostřednictvím přiloženého formuláře. Pro
odstoupení od smlouvy může kupující použít přiložený formulář.
Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je dostupný v příloze objednávky.
3. Prodávající vrátí kupujícímu do 14 dnů ode dne dojití oznámení o odstoupení od smlouvy
platby, které od kupujícího obdržel,tj. částku plně odpovídající ceně zboží, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
4. Vrácení platby prodávající provede na bankovní účet kupujícího uvedený v odstoupení od smlouvy nebo v hotovosti v místě provozovny prodávajícího.
Platby prodávající vrátí kupujícímu až po obdržení vráceného zboží nebo bude-li
prokázáno, že kupující zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dřív.
5. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od
smlouvy, kupující zašle zpět prodávajícímu, náklady vrácení zboží nese kupující. Zboží je
kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, bez poškození či opotřebení. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnosti kupujícího, je prodávající oprávněn uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
6. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní
smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

VI. Práva a povinnosti z vadného plnění
1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
-má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
-se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,
-zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
3. U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního
používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za
vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
5. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje v sídle prodávajícího, písemně na jeho adrese uvedené v kontaktních údajích, elektronicky na elektronické adrese ak-atelier@ak-atelier.cz

VII. Další ustanovení

1. Vyřizování případných stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
ak-atelier@ak-atelier.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
2. Dohled nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce. Živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Kontrolu ohledně ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

VIII. Ochrana osobních údajů
1. Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví při své činnosti pro kupujícího, a které mají charakter hospodářského, bankovního nebo obchodního tajemství a o skutečnostech, jejichž prezentování navenek by se mohlo jakýmkoliv způsobem dotknout bezpečnosti, obchodních zájmů nebo dobrého jména kupujícího.
2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem Vaší identifikace jako kupujícího, k realizaci a provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.
3. Nákupem v internetovém obchodě www.foto-obrazy-prodej.cz dáváte souhlas s tím, že společnost AK-ATELIER, spol. s r.o. může předávat osobní údaje třetím osobám, za účelem řádné přepravy zboží. Jinak ze strany společnosti AK-ATELIER,spol. s .r.o. nedochází k prodávání či pronajímání osobních údajů ve prospěch třetí strany.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
2. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
3. S osobními údaji sdělenými kupujícím nakládá prodávající v souladu se zákonem o
ochraně osobních údajů a jsou použity pouze pro vyřízení objednávky.
4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena
práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.